Home‎ > ‎About Us‎ > ‎

School Lineage

SHAO-LIN CENTER FOR MARTIAL ARTS LINEAGE
(Updated: July, 2007)
Master Eizo Shimabuku
(Shorin-Ryu Karate)
Master Tsuyoshi Chitose
(Chito-Ryu Karate)
Master Ting Fong Wong
(Hung Gar, Toy Gar)

Masters Shing Ping/Sam Wong
(Yang Style Tai Chi /Kung-fu)

Sensei Emil Martynick
(8th Dan)
Shihan Ted Rickets
(8th Dan)

Shihan Joe Panaccione
(8th Dan)

Si-GUNG  FRANK VERSAGI
(6th Degree Black Sash)

Shao-lin Temple Monks
Monk Shi DeCheng
Henan Province, China, 1995
(Shao-lin Kung-fu, Qigong, Tai Chi Chuan, Chin na,
Buddhism)

Shao-Lin Center for Martial Arts
Established 1996
Shao-lin Temple Monks
Monk Shi DeCheng
Henan Province, China, 1998
(Shao-lin Kung-fu, Qigong, Tai Chi Chuan, Chin na,
Buddhism)
Grandmaster Sun Jianyun
Beijing, China, 1998
(Sun Lu-Tang Xing-Yi)
Grandmaster Wang Zhizhong
Beijing, China, 1998
(Plum Flower Fist)

Shihan Will Duncan, 7th Dan
(Kung-fu, Tai Chi Chuan, Push Hands,
Xing-Yi sword, Bagua)
Paul Vunak, Navy SEAL’s (JDK,knives, Kali); 
Ted Wong (JKD)
Larry Hartzell (JKD, shoot fighting)
Dan Inosanto (JKD, knives, Kali)
Master Ting Kuo-Piao
(from Shanghai, China)
2000, 2001, 2002
(Tai Chi Chuan, Push hands,
Qigong, Xing-Yi sword, Bagua)
Dr. Jwing-Ming Yang, 2004
(Tai Chi Chuan, Push hands,
Chin na)
Dr. John Painter, 2004
(Tibetan Snake Boxing)
Dr. Gary Torres, 2004,
(Bagua, Xing-Yi)

Stuart Alve Olson, 2005,
(sensing hands)

Wudang Mountain, China, 2005
Purple Cloud Temple, China, 2005
Taoist Priests
(Tai Chi Chuan, Taoism)

Shao-lin Temple Monks
Monk Shi Xing Jun
Henan Province, China, 2005
(Shao-lin Kung-fu, Chin na, Buddhism)

Grandmaster Sifu Wing Lam
Canada, 2006
Shao-lin Kung-fu, Hung Gar Kung-fu, Chin na, Qigong

Grandmaster Sifu Wing Lam
Canada, 2007
Iron Body, 18 Deadly Lohan Techniques

Master Ting Kuo-Piao
(from Shanghai, China)
Tai Chi, Push Hands, Qi-gong
2009 to present